یکی هست تو ♡♡ قلبم ♡♡

مـيان همـهمـه ي بـرگـهـای خـشـک پايـيـزی، فـقـط مـا مـانده ايم کـه هـنوز از بهــار لـبريـزيـم ...

شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست